Philippe Steels ©

Développé avec Berta.me

 1. Marie-Louise Jacques Stichting


  Reglement van de Sculptuurprijs 2022

  Artikel 1

  De Stichting Marie-Louise JACQUES, een stichting van openbaar nut, met maatschappelijke
  zetel te Genval 1332, avenue Albert 1er, 234, geïdentificeerd onder nummer 18458/2001 en
  met het ondernemingsnummer 0475.622.969, organiseert en reikt jaarlijks een Sculptuurprijs
  uit (elke plastische creatie uitgedrukt in drie dimensies, alle technieken, alle materialen en
  dragers gecombineerd).
  Voor het jaar 2022 is het bedrag vastgesteld op € 10.000,00.
  Eventueel kan ook een vermelding "Marc FEULIEN" worden uitgereikt.


  Artikel 2

  Kandidaten moeten de Belgische nationaliteit hebben of minstens één jaar in België

  gedomicilieerd zijn. Kandidaten moeten ten minste 35 jaar oud zijn op de datum van
  indiening van het dossier.


  Artikel 3

  De bekendmaking van de organisatie van de Prijs geschiedt via een persbericht en/of
  eventueel door andere media.


  Artikel 4


  Het bedrag van de Prijs is ondeelbaar. De jury kan beslissen de Prijs niet toe te kennen. De
  jury behoudt zich echter het recht voor om andere vermeldingen toe te kennen, eventueel
  vergezeld van een geldbedrag dat hij soeverein bepaalt.


  Artikel 5


  Alle kandidaturen moeten per e-mail of post, samen met het ad hoc dossier, worden
  verzonden naar het secretariaat van de stichting. De juryleden kunnen maximaal twee
  kandidatendossiers indienen.


  Artikel 6


  Elke kandidatuur moet vergezeld gaan van een dossier met daarin:
  De volgende administratieve documenten:
  a) Een curriculum vitae van de kunstenaar,
  b) Zijn e-mail, telefoon- en adres,
  c) de fotografische reproductie van ten minste vijf werken op papier of digitaal gepresenteerd
  (aanbevolen),
  d) een beschrijving van de algemene aanpak en de werken van de kunstenaar, in A4-
  formaat en met maximaal twee pagina's (een franse vertaling is gewenst),
  e) Een kopie van de identiteitskaart,
  f) Bewijs van woonplaats in België gedurende ten minste één jaar op het ogenblik van de
  indiening van de kandidatuur (dit voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben).
  Kandidaten kunnen worden gevraagd om een gedetailleerder dossier in te leveren en
  kunnen worden geïnterviewd door leden van de jury als zij dat nodig achten.
  Nadere informatie kan worden opgevraagd aan de deelnemers.
  De jury kan beslissen een dossier, waarvoor de kandidaat niet heeft gereageerd op het
  verzoek om aanvullende informatie, niet in behandeling te nemen.

  Artikel 7

  De jury bestaat uit minimaal vijf personen en maximaal negen personen.
  Enkel de beeldhouwers, lid van de raad van bestuur, maken deel uit van de jury. Een
  kunstcriticus erkend door de nationale en internationale vereniging van kunstcritici, gekozen
  uit de leden van de raad van bestuur of daarbuiten, zal ook opgenomen worden in de jury .
  De benoeming tot jurylid vloeit voort uit een keuze van de kunstenaars die lid zijn van de
  raad van bestuur.
  De samengestelde jury ziet er vooraf op toe dat het aantal leden waaruit de jury bestaat,
  oneven is.
  Indien dit niet het geval is, of indien het minimumaantal van vijf personen niet wordt bereikt,
  kunnen andere juryleden worden gekozen uit de leden van de raad van bestuur of van buiten
  de raad van bestuur, op voorwaarde echter dat zij kunstenaars zijn en dat het oneven aantal
  leden dat de jury vormt, wordt gerespecteerd.

  Artikel 8

  Kandidaturen moeten worden gestuurd naar : jury@fmlj.be
  Eventueel per post naar Valériane Vancraeynest, secretaresse van de Stichting, avenue
  Albert 1er, 234 1332 Genval
  De deadline voor inzendingen is 31 augustus 2022. Poststempel als bewijs.
  In het geval van verzending per e-mail moeten de administratieve documenten van het
  dossier afzonderlijk worden verzonden.


  Artikel 9

  Het secretariaat zal de laureaat(en) persoonlijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Ook alle
  andere kandidaten worden op de hoogte gebracht van de uitslag.


  Artikel 10

  Elke laureaat aanvaardt a priori dat ten minste twee foto's van de werken die voor de
  toekenning van de Prijs worden aangeboden, op welke wijze dan ook mogen worden
  verspreid. Deze zijn vrij van enig auteursrecht.
  De verspreiding van een foto kan de vermelding van de Prijs dragen.


  Artikel 11

  De dossiers die bij de kandidaturen worden ingediend, worden gedurende ten minste zes
  maanden vanaf de datum van indiening ter beschikking gesteld van de juryleden en de
  Stichting.
  De dossiers van de laureaat en van eventuele houders van vermeldingen met een financieel
  bedrag, blijven eigendom van de Stichting.
  Afgezien hiervan worden de dossiers teruggestuurd naar elke kandidaat die het aanvraagt bij
  het secretariaat van de Stichting.
  Bij selectie van een in pdf verzonden dossier dienen de winnaar en de houder van een
  vermelding een "papieren" dossier in te dienen voor de archieven van de Stichting.


  Artikel 12

  Tegen de beslissingen van de jury kan geen beroep worden ingesteld; alleen deze laatste is
  bevoegd om te beslissen over onzekerheden en tekortkomingen in de interpretatie van dit
  reglement.


  Voor de jury